Kontakt

Fundering

De fundering is de dragende kracht van uw woning. De draagkracht van de ondergrond en het gewicht van de woning bepalen mede het type fundering. Om de draagkracht van de bodem vast te kunnen stellen worden sonderingen gemaakt. Hiermee kan worden vastgesteld op welke diepte de draagkrachtige ondergrond zich bevindt. In combinatie met het totale gewicht van de woning wordt het type fundering bepaald.

Grondverbetering

Indien de draagkracht van de grond onvoldoende is kan er grondverbetering worden toegepast. De draagkracht wordt dan verbeterd door het vervangen van niet draagkrachtige grond zoals klei of veen. Dit wordt vervangen door zand, tot op de daaronder gelegen zandlaag.

Heiwerkzaamheden

Indien de grond niet draagkrachtig genoeg is en er geen grondverbetering toegepast kan worden, dan wordt er in de meeste gevallen een fundering met heipalen toegepast. Heipalen leiden het gewicht af naar de dieper gelegen zandlagen, die wel stevig genoeg zijn om de constructie te dragen. Bij heien worden houten of betonnen heipalen in de grond aangebracht.

Fundering

Als de grond draagkrachtig genoeg is, met of zonder heiwerkzaamheden, kan de fundering gestort worden. In de meeste gevallen bestaat deze fundering uit gewapend beton. Het is ook mogelijk de fundering op te bouwen uit stortbeton. Hierbij wordt een verbrede zone beton gestort onder alle op te trekken muren. Er kan ook een zwevende vloerplaat als fundering worden gebruikt. Deze dubbelgewapende betonnen plaat van minstens 30 cm dik, wordt over de gehele oppervlakte van de woning geplaatst.

Funderingsproblemen

Door een lage grondwaterstand, verdroging of grondwateronttrekking kunnen funderingsproblemen ontstaan. Houten palen kunnen wegrotten doordat ze in aanraking komen met zuurstof en verliezen hierdoor hun draagkracht. Fundering op staal kunnen verzakken, hierdoor kan schade ontstaan. Ook wanneer een fundering niet is berekend op trillingen (van bijvoorbeeld motoren of generatoren in fabrieken) kan er grote schade ontstaan.

Kelder

Een kelder biedt extra ruimte. Deze extra ruimte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een berging, fitness- of wellness ruimte, speelkamer of feestzaal. Afhankelijk van de situatie zijn er een viertal keldertypes beschikbaar.

  • Een kelder uit kalkzandsteenblokken of holle betonblokken: Een relatief goedkope oplossing die niet toepasbaar is bij hoge grondwaterstand. Daarnaast is het redelijk tijd- en kostenintensief om deze kelder waterdicht te maken.
  • Metselwerk in volle steen: Door speciale waterdichte cementering is de kelder waterdicht te krijgen. Het zijn echter zware blokken die relatief duur en lastig te verwerken zijn.
  • Gewapend beton: Wordt ter plaatse gestort. Snel, duurzaam, sterk en waterdicht. Voor kleine kelders is dit een relatief dure oplossing.
  • Prefab Beton: Worden geprefabriceerd in de fabriek en kant-en-klaar geleverd, hierdoor snel en goedkoop. Dit is een goede oplossing voor relatief kleine kelders. Dit type kan niet als fundering gebruikt worden.

Voordelen & Nadelen van een kelder


Voordelen Nadelen
Relatief goedkope extra ruimte Brengt extra kosten met zich mee
Belangrijke meerwaarde bij verkoop Nauwelijks natuurlijk licht
Nutsvoorzieningen zijn goed weg te werken, maar blijven bereikbaar Groot risico op vochtproblemen in een gebied met hoog grondwaterpeil
Vorstvrije ruimte Moeilijker te ventileren
Kan dienst doen als garage Meerkosten voor het waterdicht maken